fbpx

Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym rodzicom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny przy porodzie .

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Rodzinom

Cesarskie cięcie

250 000 zł

porażenie splotu barkowego

przy porodzie

Cesarskie cięcie

300 000 zł

niezdiagnozowanie rozszczepu kręgosłupa u płodu w okresie prenatalnym

Cesarskie cięcie

800 000 zł

upośledzenie psych-ruchowe w wyniku niedotlenienia dziecka przy porodzie

Cesarskie cięcie

1500 000 zł

mózgowe porażenie dziecięce na skutek zbyt późnego

wykonania CC

Cesarskie cięcie

Odszkodowania za błędy medyczne w 4 prostych krokach

Cesarskie cięcie
Cesarskie cięcie
Cesarskie cięcie
błąd medyczny Cesarskie cięcie

Odwlekanie decyzji o cięciu cesarskim jest błędem medycznym przy porodzie…

Cesarskie cięcie – wskazania do CC

 • Cesarskie cięcie – odwlekanie decyzji o cesarskim cięciu w przypadku braku postępu porodu może mieć opłakane skutki.
 • Często następstwem przedłużającego się porodu jest niedotlenienie okołoporodowe, które może prowadzić do trwałego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowegomózgowego porażenia dziecięcegoopóźnienia rozwoju umysłowego, upośledzenia narządu słuchu lub wzroku oraz padaczki.
 • Jeżeli Twoje dziecko doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku źle nadzorowanego i prowadzonego porodu (błąd przy porodzie), a negatywne skutki w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu odczuwa do dziś należy się Twojej rodzinie zadośćuczynienie, odszkodowanie i renta za błąd lekarski.

Cesarskie cięcie – wskazania do cięcia cesarskiego – Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

 • Na lekarzu położniku ciąży odpowiedzialność podjęcia właściwej decyzji o sposobie rozwiązania ciąży i bezpiecznym ukończeniu porodu.
 • Cięcie cesarskie jako operacja położnicza ma na celu ukończenie ciąży lub porodu, gdy dalsze oczekiwanie na ich naturalne zakończenie stwarza niebezpieczeństwo dla matki i dziecka.

Cesarskie cięcie wskazania położnicze według kryterium stopnia pilności

Podział uwzględnia cztery grupy wskazań.

 • Wskazania elektywne – planowe
 • Wskazania pilne
 • Wskazania naglące
 • Wskazania nagłe – natychmiastowe

Cesarskie cięcie wskazania elektywne (planowe)

 • Nie ma potrzeby niezwłocznego wykonania operacji – cięcia cesarskiego.  Operacja odbywa się w ustalonym terminie. Czynniki uniemożliwiające poród siłami natury są znane. Nie ma bezpośredniego zagrożenia życia matki, ani płodu przed rozpoczęciem czynności skurczowej.
 • Wskazania: nieprawidłowe położenie płodu, niewspółmierność płodowo–miednicza (wady anatomiczne miednicy, makrosomia od 4500g, duży płód w cukrzycy od 4250g), cienka blizna macicy poniżej <2mm, wskazania pozapołożnicze (neurologiczne, okulistyczne, ortopedyczne, hematologiczne, kardiologiczne, psychiatryczne, inne).

Cesarskie cięcie wskazania pilne

 • Czynniki potencjalnie zagrażające życiu i zdrowiu matki i płodu istnieją, ale nie stanowią bezpośredniego zagrożenia życia w danej chwili, lecz istnieją przesłanki, że pogorszenie może wystąpić w każdej chwili, a dalsze oczekiwanie i ewentualny postęp porodu może pogorszyć sytuację położniczą i warunki do wykonania cięcia.
 • Wskazania: nieprawidłowe ułożenie główki, nieprawidłowe położenie płodu przy trwającej czynności skurczowej, dystocja szyjkowa, ciężki stan przedrzucawkowy, poród przedwczesny płodu, dla którego poród drogami rodnymi stanowi poważne ryzyko uszkodzenia lub śmierci.

Cesarskie cięcie wskazania naglące

 • Zaburzenia potencjalnie zagrażające życiu i zdrowiu matki oraz płodu występują i powtarzają się w krótkich odstępach czasu, bezpośrednie zagrożenie życia matki lub płodu może nastąpić w każdej chwili, pacjentka powinna być operowana jak najszybciej.
 • Wskazania: powtarzające się epizody bradykardii, deceleracje późne lub zmienne przy nieefektywnej czynności skurczowej niezapewniającej prawidłowego postęp porodu, głęboka bradykardia płodu nie reagująca na leczenie zachowawcze.

Cesarskie cięcie wskazania nagłe

 • Zaburzenia płodowe lub matczyne występujące w sposób ciągły, bezpośrednio zagrażają życiu i zdrowiu matki lub płodu. Cięcie powinno być wykonane natychmiast, bez oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych, a nawet bez oznaczenia grupy krwi.
 • Wskazania: wypadnięcie pępowiny, podejrzenie krwotoku wewnętrznego spowodowanego pęknięciem macicy, przedwczesne oddzielenie łożyska, rzucawka, zagrażająca rzucawka, zaburzenia czynności serca płodu

Cesarskie cięcie wskazania pozapołożnicze

 • Wskazania kardiologiczne do cięcia cesarskiego

  – w zależności od stopnia niewydolności krążenia. Obejmują schorzenia powodujące III i IV stopień niewydolno­ści krążenia w skali NYHA. Stopień I i II w skali NYHA nie stanowi wskazań do cięcia cesarskiego.

 • Wskazania pulmonologiczne do cięcia cesarskiego – określa się w czasie ciąży lub w trakcie porodu analizując gazometrię i stopień niewydolności oddechowej objawiający się hiperwentylacją z towarzyszącą hipokapnią, spadkiem saturacji i zaburzeniami pH. Schorzenia ograniczające pojemność życiową płuc.
 • Wskazania okulistyczne do cięcia cesarskiego – wskazania do operacji cięcia cesarskiego w przypadku niektórych schorzeń mających wpływ na stan narządu wzroku obejmują obecnie wyłącznie zaawansowane retinopatie i odwarstwienie siatkówki. Decyzję o konieczności wykonania cięcia cesarskiego podejmuje specjalista położnik po uwzględnieniu pisemnej opinii okulisty.
 • Wskazania ortopedyczne do cięcia cesarskiego – w większości pokrywają się z patologią położniczą w obrębie miednicy. Zmiany w kręgosłupie uniemożliwiające poród siłami i drogami natury. Decyzję o konieczności wykonania cięcia cesarskiego podejmuje specjalista położnik po uwzględnieniu pisemnej opinii ortopedy.
 • Wskazania neurologiczne – decyzję o konieczności wykonania cięcia cesarskiego podejmuje specjalista położnik po uwzględnieniu pisemnej opinii neurologa.

 • Wskazania psychiatryczne do cięcia cesarskiego  – Są rzadkimi, ale jednymi z bardziej kontrowersyjnych wskazań pozapołożniczych. Najczęściej w uzasadnieniu wskazuje się na brak akceptacji porodu siłami natury i nastawienie lękowe do porodu. Wiele tego typu wskazań należy traktować krytycznie oraz rozważać je jako wskazania czasowe, które mogą podlegać weryfikacji w czasie skutecznej psychoterapii i farmakoterapii oraz nabywania wiedzy o porodzie w szkole rodzenia.
 • Wskazania do cięcia cesarskiego w ciąży wielopłodowej – poród w ciąży wielopłodowej, niezależnie od stopnia intensyfikacji opieki prenatalnej, stanowi dla płodów kolejne zagrożenie, znacznie wyższe od stwierdzanego w porodzie jednopłodowym. Występują ze zwiększoną częstością, zarówno wszystkie powikłania, jakie towarzyszą porodowi pojedynczego płodu, jak i inne specyficzne wyłącznie dla ciąż wielopłodowych, stanowiąc dodatkowe zagrożenie dla prawidłowego przebiegu porodu.
 • Wskazania do cięcia cesarskiego w położeniu podłużnym miednicowym – za wskazania do cięcia cesarskiego w przypadku położenia miednicowego płodu należy przyjąć pierworódki bez względu na rodzaj ułożenia płodu. W wybranych przypadkach położenia podłużnego miednicowego płodu, po uwzględnieniu przeciwwskazań, należy podjąć próbę wykonania obrotu zewnętrznego płodu. Poród z położenia podłużnego miednicowego płodu może odbyć się drogami natury przy odpowiednich warunkach współmierności płodowo-miedniczej (obszerna miednica kostna, masa ciała płodu).