Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym rodzicom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny przy porodzie .

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Rodzinom

mózgowe porażenienie dziecięce

250 000 zł

porażenie splotu barkowego

przy porodzie

mózgowe porażenienie dziecięce

300 000 zł

niezdiagnozowanie rozszczepu kręgosłupa u płodu w okresie prenatalnym

mózgowe porażenienie dziecięce

800 000 zł

upośledzenie psych-ruchowe w wyniku niedotlenienia dziecka przy porodzie

mózgowe porażenienie dziecięce

1500 000 zł

mózgowe porażenie dziecięce na skutek zbyt późnego

wykonania CC

Cesarskie cięcie

Odszkodowania za błędy medyczne w 4 prostych krokach

odszkodowanie za błąd lekarski
odszkodowania za błędy medyczne Warszawa
odszkodowanie za błąd medyczny
błąd medyczny

Odwlekanie decyzji o cięciu cesarskim jest błędem medycznym przy porodzie…

Cesarskie cięcie – wskazania do CC

 • Cesarskie cięcie – odwlekanie decyzji o cesarskim cięciu w przypadku braku postępu porodu może mieć opłakane skutki.
 • Często następstwem przedłużającego się porodu jest niedotlenienie okołoporodowe, które może prowadzić do trwałego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, mózgowego porażenia dziecięcegoopóźnienia rozwoju umysłowego, upośledzenia narządu słuchu lub wzroku oraz padaczki.
 • Jeżeli Twoje dziecko doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku źle nadzorowanego i prowadzonego porodu, a negatywne skutki w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu odczuwa do dziś należy się Twojej rodzinie zadośćuczynienie, odszkodowanie i renta za błąd lekarski.

Cesarskie cięcie – wskazania do cięcia cesarskiego – Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

 • Na lekarzu położniku ciąży odpowiedzialność podjęcia właściwej decyzji o sposobie rozwiązania ciąży i bezpiecznym ukończeniu porodu.
 • Cięcie cesarskie jako operacja położnicza ma na celu ukończenie ciąży lub porodu, gdy dalsze oczekiwanie na ich naturalne zakończenie stwarza niebezpieczeństwo dla matki i dziecka.

Cesarskie cięcie wskazania położnicze według kryterium stopnia pilności

Podział uwzględnia cztery grupy wskazań.

 • Wskazania elektywne – planowe
 • Wskazania pilne
 • Wskazania naglące
 • Wskazania nagłe – natychmiastowe

Cesarskie cięcie wskazania elektywne (planowe)

 • Nie ma potrzeby niezwłocznego wykonania operacji – cię­cia cesarskiego.  Operacja odbywa się w ustalonym terminie. Czynniki uniemożliwiające poród siłami natury są znane. Nie ma bezpośredniego zagrożenia życia matki, ani płodu przed rozpoczęciem czynności skurczowej.
 • Wskazania: nieprawidłowe położenie płodu, niewspółmierność płodowo–miednicza (wady anatomiczne miednicy, makrosomia od 4500g, duży płód w cukrzycy od 4250g), cienka blizna macicy poniżej <2mm, wskazania pozapołożnicze (neurologiczne, okulistyczne, ortopedyczne, hematologiczne, kardiologiczne, psychiatryczne, inne).

Cesarskie cięcie wskazania pilne

 • Czynniki potencjalnie zagrażające życiu i zdrowiu matki i płodu istnieją, ale nie stanowią bezpośredniego zagrożenia życia w danej chwili, lecz istnieją przesłanki, że pogorszenie może wystąpić w każdej chwili, a dalsze oczekiwanie i ewentualny postęp porodu może pogorszyć sytuację położniczą i warunki do wykonania cięcia.
 • Wskazania: nieprawidłowe ułożenie główki, nieprawidłowe położenie płodu przy trwającej czynno­ści skurczowej, dystocja szyjkowa, ciężki stan przedrzucawkowy, poród przedwczesny płodu, dla którego poród drogami rodnymi stanowi poważne ryzyko uszkodzenia lub śmierci.

Cesarskie cięcie wskazania naglące

 • Zaburzenia potencjalnie zagrażające życiu i zdrowiu matki oraz płodu występują i powtarzają się w krótkich odstępach czasu, bezpośrednie zagrożenie życia matki lub płodu może nastąpić w każdej chwili, pacjentka powinna być operowana jak najszybciej.
 • Wskazania: powtarzające się epizody bradykardii, deceleracje późne lub zmienne przy nieefektywnej czynności skurczowej niezapewniającej prawidłowego postęp porodu, głęboka bradykardia płodu nie reagująca na leczenie zachowawcze.

Cesarskie cięcie wskazania nagłe

 • Zaburzenia płodowe lub matczyne występujące w sposób ciągły, bezpośrednio zagrażają życiu i zdrowiu matki lub płodu. Cięcie powinno być wykonane natychmiast, bez oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych, a nawet bez oznaczenia grupy krwi.
 • Wskazania: wypadnięcie pępowiny, podejrzenie krwotoku wewnętrznego spowodowanego pęknięciem macicy, przedwczesne oddzielenie łożyska, rzucawka, zagrażająca rzucawka, zaburzenia czynności serca płodu

Cesarskie cięcie wskazania pozapołożnicze

 • Wskazania kardiologiczne do cięcia cesarskiego

  – w zależności od stopnia niewydolności krążenia. Obejmują schorzenia powodujące III i IV stopień niewydolno­ści krążenia w skali NYHA. Stopień I i II w skali NYHA nie stanowi wskazań do cięcia cesarskiego.

 • Wskazania pulmonologiczne do cięcia cesarskiego – określa się w czasie ciąży lub w trakcie porodu analizując gazometrię i stopień niewydolności oddechowej objawiający się hiperwentylacją z towarzyszącą hipokapnią, spadkiem saturacji i zaburzeniami pH. Schorzenia ograniczające pojemność życiową płuc.
 • Wskazania okulistyczne do cięcia cesarskiego – wskazania do operacji cięcia cesarskiego w przypadku niektórych schorzeń mających wpływ na stan narządu wzroku obejmują obecnie wyłącznie zaawansowane retinopatie i odwarstwienie siatkówki. Decyzję o konieczności wykonania cięcia cesarskiego podejmuje specjalista położnik po uwzględnieniu pisemnej opinii okulisty.
 • Wskazania ortopedyczne do cięcia cesarskiego – w większości pokrywają się z patologią położniczą w obrębie miednicy. Zmiany wkręgosłupie uniemożliwiające poród siłami i drogami natury. Decyzję o konieczności wykonania cięcia cesarskiego podejmuje specjalista położnik po uwzględnieniu pisemnej opinii ortopedy.
 • Wskazania neurologiczne – decyzję o konieczności wykonania cięcia cesarskiego podejmuje specjalista położnik po uwzględnieniu pisemnej opinii neurologa.

 • Wskazania psychiatryczne do cięcia cesarskiego  – Są rzadkimi, ale jednymi z bardziej kontrowersyjnych wskazań pozapołożniczych. Najczęściej w uzasadnieniu wskazuje się na brak akceptacji porodu siłami natury i nastawienie lękowe do porodu. Wiele tego typu wskazań należy traktować krytycznie oraz rozważać je jako wskazania czasowe, które mogą podlegać weryfikacji w czasie skutecznej psychoterapii i farmakoterapii oraz nabywania wiedzy o porodzie w szkole rodzenia.
 • Wskazania do cięcia cesarskiego w ciąży wielopłodowej – poród w ciąży wielopłodowej, niezależnie od stopnia intensyfikacji opieki prenatalnej, stanowi dla płodów kolejne zagrożenie, znacznie wyższe od stwierdzanego w porodzie jednopłodowym. Występują ze zwiększoną częstością, zarówno wszystkie powikłania, jakie towarzyszą porodowi pojedynczego płodu, jak i inne specyficzne wyłącznie dla ciąż wielopłodowych, stanowiąc dodatkowe zagrożenie dla prawidłowego przebiegu porodu.
 • Wskazania do cięcia cesarskiego w położeniu podłużnym miednicowym – za wskazania do cięcia cesarskiego w przypadku poło­żenia miednicowego płodu należy przyjąć pierworódki bez względu na rodzaj ułożenia płodu. W wybranych przypadkach położenia podłużnego miednicowego płodu, po uwzględnieniu przeciwwskazań, należy podjąć próbę wykonania obrotu zewnętrznego płodu. Poród z położenia podłużnego miednicowego płodu może odbyć się drogami natury przy odpowiednich warunkach współmierności płodowo-miedniczej (obszerna miednica kostna, masa ciała płodu).