fbpx

Nasza Fundacja każdego dnia udziela pomocy poszkodowanym pacjentom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd lekarski.

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Ludziom

Rzecznik Praw Pacjenta skarga

125 000 zł

Pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

Rzecznik Praw Pacjenta skarga

300 000 zł

Śmierć pacjenta z winy lekarza

Rzecznik Praw Pacjenta skarga

800 000 zł

Pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

Rzecznik Praw Pacjenta skarga

1 200 000 zł

Uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

Rzecznik Praw Pacjenta SKARGA

Skarga do Rzecznika Praw Pacjenta w 4 prostych krokach

rzecznik praw pacjenta skarga
rzecznik praw pacjenta skarga
rzecznik praw pacjenta skarga
skarga do rzecznika praw pacjenta

Jak złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta?

Co może zrobić Rzecznik Praw Pacjenta, jak doszło do błędu medycznego?

 • Rzecznik Praw Pacjenta może uczestniczyć w każdej sprawie o błąd medyczny, gdzie leczenie nie było zgodne z aktualną wiedzą medyczną lub nastąpiło naruszenie prawa pacjenta do informacji i do udzielenia świadomej zgody na leczenie.
 • Zakres działalności Rzecznika Praw Pacjenta: prowadzenie postępowań wyjaśniających naruszenie praw pacjenta, wszczynanie postępowania z urzędu lub na wniosek poszkodowanego,  zgłaszanie swojego udziału w toczącym się postępowaniu – Rzecznik Praw Pacjenta posiada uprawnienia prokuratora, występowanie w sądzie cywilnym w indywidualnych sprawach pacjentów.
 • Rzecznik Praw Pacjenta może przystąpić do postępowania karnego lub cywilnego w sprawie o błąd medyczny lub naruszenie praw pacjenta na każdym jego etapie.
 • Rzecznik Praw Pacjenta może składać oświadczenia i zgłaszać wnioski, jakie uzna za właściwe, oraz przytaczać fakty i dowody na ich potwierdzenie.
 • Rzecznik Praw Pacjenta ma prawo wglądu w dokumentację procesową poszkodowanego pacjenta – oznacza to, że należy mu doręczać pisma procesowe, zawiadomienia o terminach i posiedzeniach oraz orzeczenia sądowe.
 • Rzecznik Praw Pacjenta może zaskarżyć każde orzeczenie sądowe dotyczące błędu medycznego lub naruszenia praw pacjenta, od którego służy środek odwoławczy.
 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta znajduje się w Warszawie, ul. Młynarska 46.

Prawa Pacjenta w 11 krokach

Krok 1 Każdy pacjent ma prawo do zgłaszania działań niepożądanych, produktów leczniczych.

 • W przypadku wystąpienia błędu medycznego lub naruszenia praw pacjenta koniecznie zgłoś się do jednej z instytucji: Rejestr Błędów Medycznych, Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, Okręgowa Izba Lekarska, Sąd Cywilny, Prokuratura.

Krok 2 prawo do świadczeń zdrowotnych

 • Każdy pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych, które odpowiadają wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 • Świadczenia zdrowotne udzielane są według przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedurze ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.  W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia świadczenia udzielane są niezwłocznie.
 • Każdorazowo świadczenia zdrowotne winny być udzielane z należytą starannością, w warunkach spełniających wymagania fachowe i sanitarne, przy udzielaniu których osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej.
 • Skarga na lekarza

Krok 3 prawo do uzyskania informacji 

 • Każdy pacjent ma prawo do uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych.
 • Pacjent powinien być informowany o możliwych następstwach wdrożonej terapii oraz rokowaniu. Informacja medyczna może zostać również przekazana osobom upoważnionym np. małżonkowi, członkowi rodziny, osobie bliskiej.

Krok 4  prawo do wyrażenia zgody

 • Każdy pacjent ma prawo do wyrażenia zgody. Zgodę należy wyrazić dopiero po uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji o stanie zdrowia i leczeniu.
 • Lekarz ma obowiązek poinformować pacjenta o podwyższonym ryzyku i szczegółach zabiegu operacyjnego, zastosowaniu metody leczenia lub diagnostyki.
 • Pacjent po uzyskaniu pełnej informacji w formie pisemnej wyraża zgodę na proponowane leczenie.

Krok 5 prawo do tajemnicy wszelkich informacji z Tobą związanych

 • Każdy pacjent ma prawo do tajemnicy wszelkich informacji. Pacjent może zadecydować o tym komu zostaną udzielone wrażliwe informacje związane z leczeniem.

Krok 6 prawo do poszanowania intymności i godności w szczególności w czasie udzielania Ci świadczeń zdrowotnych

 • Każdy pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 • Możesz poprosić o obecność osobę bliską. Osoba towarzysząca może być przy pacjencie podczas badania, konsultacji lekarskich, zabiegu, operacji itp.

Krok 7 prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

 • Każdy pacjent ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Ponadto pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej – czyli opieki, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Krok 8 prawo do dostępu do dokumentacji medycznej

 • Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych. Placówka medyczna ma obowiązek udostępniania dokumentacji  medycznej również osobie upoważnionej, np. do wglądu lub w formie kopii albo odpisu.

Krok 9 prawo do zgłoszenia sprzeciwu

 • Każdy pacjent ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

Krok 10 prawo do opieki duszpasterskiej

 • Każdy pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej w czasie pobytu w szpitalu, zakładzie pielęgnacyjno–opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym, sanatorium uzdrowiskowym czy hospicjum.

Krok 11 prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie w szpitalu

 • Każdy pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie w szpitalu, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym, sanatorium uzdrowiskowym, hospicjum.

 

rzecznik praw pacjenta skarga

Pomagamy napisać skargę do Rzecznika Praw Pacjenta skontaktuj się z nami online m.me/RejestrBledowMedycznych lub mailowo kontakt@rejestrbledowmedycznych.pl lub telefonicznie 722 007 220