Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym pacjentom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny .

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Ludziom

Rzecznik Praw Pacjenta

125 000 zł

pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

Rzecznik Praw Pacjenta Warszawa

200 000 zł

śmierć pacjenta z winy lekarza

Rzecznik Praw Pacjenta

800 000 zł

pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

Rzecznik Praw Pacjenta odszkodowanie

1 200 000 zł

uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

Rzecznik Praw Pacjenta

Odszkodowania za błędy medyczne w 4 prostych krokach

Rzecznik Praw Pacjenta
Rzecznik Praw Pacjenta
Rzecznik Praw Pacjenta
Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta działa w interesie pacjenta, którego prawa zostały naruszone podczas leczenia…

Rzecznik Praw Pacjenta

 • Rzecznik Pacjenta może uczestniczyć w każdej sprawie o błąd medyczny, gdzie leczenie nie było zgodne z aktualną wiedzą medyczną lub nastąpiło naruszenie prawa pacjenta do informacji i do udzielenia świadomej zgody na leczenie.
 • Zakres działalności Rzecznika Praw Pacjenta: prowadzenie postępowań wyjaśniających naruszenie praw pacjenta, wszczynanie postępowania z urzędu lub na wniosek poszkodowanego,  zgłaszanie swojego udziału w toczącym się postępowaniu – Rzecznik Praw Pacjenta posiada uprawnienia prokuratora, występowanie w sądzie cywilnym w indywidualnych sprawach pacjentów.
 • Rzecznik Praw Pacjenta może przystąpić do postępowania karnego lub cywilnego w sprawie o błąd medyczny lub naruszenie praw pacjenta na każdym jego etapie.
 • Rzecznik Praw Pacjenta może składać oświadczenia i zgłaszać wnioski, jakie uzna za właściwe, oraz przytaczać fakty i dowody na ich potwierdzenie.
 • Rzecznik Praw Pacjenta ma prawo wglądu w dokumentację procesową poszkodowanego pacjenta – oznacza to, że należy mu doręczać pisma procesowe, zawiadomienia o terminach i posiedzeniach oraz orzeczenia sądowe.
 • Rzecznik Praw Pacjenta może zaskarżyć każde orzeczenie sądowe dotyczące błędu medycznego lub naruszenia praw pacjenta, od którego służy środek odwoławczy.
 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta znajduje się w Warszawie, ul. Młynarska 46.

Prawa Pacjenta w 11 krokach

Krok 1 Każdy pacjent ma prawo do zgłaszania działań niepożądanych, produktów leczniczych.

 • W przypadku wystąpienia błędu medycznego lub naruszenia praw pacjenta koniecznie zgłoś się do jednej z instytucji: Rejestr Błędów Medycznych, Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, Okręgowa Izba Lekarska, Sąd Cywilny, Prokuratura.

Krok 2 prawo do świadczeń zdrowotnych

 • Każdy pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych, które odpowiadają wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 • Świadczenia zdrowotne udzielane są według przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedurze ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.  W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia świadczenia udzielane są niezwłocznie.
 • Każdorazowo świadczenia zdrowotne winny być udzielane z należytą starannością, w warunkach spełniających wymagania fachowe i sanitarne, przy udzielaniu których osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej.

Krok 3 prawo do uzyskania informacji 

 • Każdy pacjent ma prawo do uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych.
 • Pacjent powinien być informowany o możliwych następstwach wdrożonej terapii oraz rokowaniu. Informacja medyczna może zostać również przekazana osobom upoważnionym np. małżonkowi, członkowi rodziny, osobie bliskiej.

Krok 4  prawo do wyrażenia zgody

 • Każdy pacjent ma prawo do wyrażenia zgody. Zgodę należy wyrazić dopiero po uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji o stanie zdrowia i leczeniu.
 • Lekarz ma obowiązek poinformować pacjenta o podwyższonym ryzyku i szczegółach zabiegu operacyjnego, zastosowaniu metody leczenia lub diagnostyki.
 • Pacjent po uzyskaniu pełnej informacji w formie pisemnej wyraża zgodę na proponowane leczenie.

Krok 5 prawo do tajemnicy wszelkich informacji z Tobą związanych

 • Każdy pacjent ma prawo do tajemnicy wszelkich informacji. Pacjent może zadecydować o tym komu zostaną udzielone wrażliwe informacje związane z leczeniem.

Krok 6 prawo do poszanowania intymności i godności w szczególności w czasie udzielania Ci świadczeń zdrowotnych

 • Każdy pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 • Możesz poprosić o obecność osobę bliską. Osoba towarzysząca może być przy pacjencie podczas badania, konsultacji lekarskich, zabiegu, operacji itp.

Krok 7 prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

 • Każdy pacjent ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Ponadto pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej – czyli opieki, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Krok 8 prawo do dostępu do dokumentacji medycznej

 • Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych. Placówka medyczna ma obowiązek udostępniania dokumentacji  medycznej również osobie upoważnionej, np. do wglądu lub w formie kopii albo odpisu.

Krok 9 prawo do zgłoszenia sprzeciwu

 • Każdy pacjent ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

Krok 10 prawo do opieki duszpasterskiej

 • Każdy pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej w czasie pobytu w szpitalu, zakładzie pielęgnacyjno–opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym, sanatorium uzdrowiskowym czy hospicjum.

Krok 11 prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie w szpitalu

 • Każdy pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie w szpitalu, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym, sanatorium uzdrowiskowym, hospicjum.