fbpx

Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym pacjentom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny .

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Ludziom

odszkodowania za błędy medyczne

125 000 zł

pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

odszkodowania za błędy medyczne Warszawa

200 000 zł

śmierć pacjenta z winy lekarza

odszkodowanie za błąd lekarski

800 000 zł

pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

odszkodowanie za błąd medyczny

1 200 000 zł

uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

Sąd lekarski

Odszkodowania za błędy medyczne w 4 prostych krokach

odszkodowanie za błędy lekarskie śląskie
odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej bielsko
błędy medyczne śląskie
odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej rzeszów

Okręgowy Sąd Lekarski może ukarać lekarza, który dopuścił się naruszenia praw pacjenta lub błędu w sztuce medycznej…

Okręgowy Sąd Lekarski/Okręgowa Izba Lekarska

Błąd lekarski gdzie zgłosić?

 • W przypadku wystąpienia błędu lekarskiego należy złożyć wniosek o ukaranie lekarza, który dopuścił się naruszenia lub błędu w sztuce medycznej.  Złożenie wniosku jest warunkiem wszczęcia postępowania przed Okręgowym Sądem Lekarskim i można go porównać do aktu oskarżenia w postępowaniu karnym.
 • Wniosek o ukaranie lekarza składa Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Stronami w postępowaniu przed Okręgowym Sadem Lekarskim są: pokrzywdzony, lekarz, którego dotyczy postępowanie lub obwiniony,  Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Okręgowy Sąd Lekarski – skarga na lekarza, postępowanie

 • Postępowanie podzielone jest na etapy: czynności sprawdzające,  postępowanie wyjaśniające, postępowanie przed sądem lekarskim, postępowanie wykonawcze.
 • Najważniejszymi etapami, z punktu widzenia ustalenia odpowiedzialności zawodowej lekarza, który dopuścił się błędu medycznego, są postępowanie wyjaśniające oraz postępowanie przed sądem lekarskim.
 • W trakcie czynności sprawdzających, osoba składająca skargę może zostać przesłuchana w charakterze świadka.

Okręgowy Sąd Lekarski – cel postępowania wyjaśniającego

 • Celem postępowania wyjaśniającego jest ustalenie najważniejszych okoliczności sprawy, sprawdzenie czy doszło do przewinienia zawodowego, oraz ustalenie ewentualnego obwinionego.
 • Obwinionym jest lekarz, wobec którego Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów lub przeciwko któremu skierował do Okręgowego Sądu Lekarskiego wniosek o ukaranie. Sąd lekarski rozpatruje sprawy m.in. z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy,

Obowiązki lekarza

 • Podstawowym obowiązkiem lekarza jest udzielanie pomocy zgodnie z zasadami sztuki medycznej, z należytą starannością oraz dostępnymi metodami, przestrzeganie praw pacjentów oraz rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej.

Naruszenia dyscyplinarne lekarza

 • Każdy lekarz wykonując zawód ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa i zasad etyki zawodowej. W przypadku wystąpienia błędu medycznego lekarz odpowiadać może za: naruszenie zasad etyki lekarskiej, naruszenie przepisów regulujących wykonywanie zawodu lekarza, naruszenie prawa pacjenta.

Postępowanie przed sądem lekarskim

 • Postępowanie przed sądem dyscyplinarnym odbywa się na jawnej rozprawie. Niekiedy jawność rozprawy może zostać wyłączona np. ze względu na ważny interes prywatny.
 • Na rozprawie może być obecny pokrzywdzony pacjent. Pacjentowi jako stronie przysługuje prawo zgłaszania wniosków dowodowych, czyli np.: przesłuchanie świadków, dopuszczenie dowodów z dokumentów, przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego.

Sąd lekarski może orzekać następujące kary

 • W przypadku potwierdzenia, iż doszło do błędu medycznego z winy lekarza sąd może orzec o następujących karach: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat, ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat, zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat, pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

Odwołanie od decyzji Okręgowego Sądu Lekarskiego

 • W przypadku braku stwierdzenia przez sąd popełnienia przewinienia, sąd lekarski uniewinnia obwinionego. W niektórych przypadkach postępowanie podlega umorzeniu.
 • Stronom (lekarzowi, pacjentowi, rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej) przysługuje prawo złożenia w terminie 14 dni odwołania do Naczelnego Sądu Lekarskiego, warto w takiej sytuacji skorzystać z pomocy adwokata do spraw błędów medycznych.
 • Naczelny Sąd Lekarski może orzeczenie utrzymać w mocy, uchylić albo zmienić.
 • Z kolei od orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego przysługuje w terminie 2 miesięcy kasacja do Sądu Najwyższego. Oprócz stron, kasację wnieść może ponadto Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej i Minister Zdrowia.
 • Orzeczenie Sądu Najwyższego definitywnie kończy postępowanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej. Według ustawy, kasacja powinna zostać sporządzona i podpisana przez radcę prawnego lub adwokata.

Okręgowe Izby Lekarskie

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku, Beskidzka Izba Lekarska w Bielsku-Białej, Bydgoska Izba Lekarska, Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku, Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wielkopolskim, Śląska Izba Lekarska, Świętokrzyska Izba Lekarska, Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, Lubelska Izba Lekarska, Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi, Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska, Okręgowa Izba Lekarska w Opolu, Okręgowa Izba Lekarska w Płocku, Wielkopolska Izba Lekarska, Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie, Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska w Toruniu, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu, Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie,  Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze, Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie, Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie.