fbpx

Nasza Fundacja każdego dnia udziela pomocy prawnej w zakresie praw pacjenta i błędów lekarskich poszkodowanym pacjentom.
Podziel się z nami swoją historią, a my zajmiemy się resztą. Pomożemy w dochodzeniu sprawiedliwości i odszkodowania za błąd lekarski .

Mieliśmy przyjemność pomóc wielu wspaniałym ludziom

skarga na lekarza

125 000 zł

Pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

skarga na lekarza

300 000 zł

Śmierć pacjenta z winy lekarza

skarga na lekarza

800 000 zł

Pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

rzecznik praw pacjenta skarga

1 200 000 zł

Uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

Skarga na lekarza

Skarga na lekarza w 4 prostych krokach

skarga na lekarza
skarga na lekarza
skarga na lekarza wzór
Jak napisać skargę na lekarza

Chcesz złożyć skargę na lekarza? Pomożemy!

Skarga na lekarza

 • jak napisać skargę na lekarza?
 • jak złożyć skargę na lekarza?
 • gdzie można złożyć skargę na lekarza?
 • skarga na lekarza prywatnego np.: Medicover, LUX MED, enel med i inne
 • skarga na lekarza wzór – jeżeli potrzebujesz wzoru skargi na lekarza zadzwoń teraz 722 007 220 lub wyślij zgłoszenie

Pamiętaj, masz prawo do złożenia skargi:

Skarga na lekarza, gdzie mogę ją złożyć? Gdzie napisać skargę na lekarza?

 • Gdzie złożyć skargę na lekarza? Jeżeli Ty lub bliska Ci osoba została poszkodowana przez lekarza możesz: poinformować o zaniedbaniu przełożonego danego specjalisty,  zawiadomić NFZ, skierować skargę do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, bądź Rzecznika Praw Pacjenta.

Skarga na lekarza u przełożonego

 • Jeżeli zostaliście niewłaściwie potraktowani przez lekarzy lub doszło do zaniedbań organizacyjnych w szpitalu, powinniście interweniować od razu w placówce, w której to się wydarzyło.
 • Każdy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest zobowiązany do opracowania regulaminu porządkowego, w którym należy zawrzeć zasady organizacji placówki, jak również prawa przysługujące pacjentowi. Regulamin porządkowy powinien zostać udostępniony w widocznym miejscu z dodatkową informacją dotyczącą możliwości zgłoszenia skargi. Zażalenie należy złożyć u bezpośredniego przełożonego lekarza.
 • Możesz też złożyć skargę na działalność zakładu. Taka skarga może dotyczyć np. naruszenia pewnych udogodnień, które powinny zostać zapewnione pacjentowi. Jeżeli w czasie hospitalizacji zaginęły Ci jakieś wartościowe rzeczy, szpital powinien ponieść za to odpowiedzialność. Skargę dotyczącą naruszenia Twoich uprawnień jako pacjenta np. do intymności zgłoś do dyrektora szpitala.

Skarga na lekarza do NFZ

 • Skarga do NFZ może dotyczyć sposobu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej albo braku dostępu do takich świadczeń. Jeżeli Twoje uprawnienia zostały złamane przez zakład opieki zdrowotnej, który ma zawartą umowę z NFZ, zgłoś się do odpowiedniego oddziału funduszu.
skarga na lekarza
skarga na lekarza

Skarga na lekarza konsekwencje

Masz wątpliwości, co do sposobu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej przez lekarza? Możesz złożyć skargę do właściwego konsultanta wojewódzkiego ze względu na dziedzinę medycyny, którą reprezentuje nierzetelny lekarz.

skarga na lekarza
skarga na lekarza
skarga na lekarza
skarga na lekarza konsekwencje

Skarga do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej lub Rzecznika Praw Pacjenta

 • Pacjencie, jeżeli: doszło do błędu medycznego, praktyka zawodowa była niestaranna, zachowanie lekarza było nieetyczne  możesz domagać się ukarania lekarza przed sądem lekarskim. Wówczas, musisz złożyć skargę na lekarza do okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, który ma siedzibę przy każdej okręgowej izbie lekarskiej.
 • Przed skierowaniem sprawy do sądu rzecznik odpowiedzialności zawodowej ocenia, czy zarzuty są zasadne, czyli analizuje, czy lekarz naruszył kodeks etyki oraz ustawę o zawodzie lekarza. Przed sądem lekarskim nie otrzymasz rekompensaty finansowej, ale możesz domagać się ukarania lekarza w formie: nagany, grzywny, pozbawienia prawa wykonywania zawodu. Postępowanie przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej nie zamyka Ci drogi sądowej dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
 • Zarówno poszkodowany pacjent, jak również lekarz mogą odwołać się od wyroku do Naczelnego Sądu Lekarskiego. Pamiętaj, czas na złożenie odwołania jest ściśle określony i wynosi 14 dni od daty doręczenia wyroku Okręgowego Sądu Lekarskiego.
 • Możesz też wystąpić ze skargą do Rzecznika Praw Pacjenta, jeżeli doszło do naruszenia Twoich praw. Twoje uprawnienia określa ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz.U. 2009 r., nr 52, poz. 417 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.

 Rzecznika Praw Pacjenta skarga na lekarza lub szpital

 • Skargę na lekarza do Rzecznika Praw Pacjenta można przesłać pocztą lub e-mailem na adres podany na stronie internetowej rzecznika: www.bpp.gov.pl. Taka skarga nie wiąże się z żadnymi opłatami. Zażalenie musi zawierać krótki opis stanu faktycznego oraz dane pokrzywdzonego pacjenta. We wniosku należy uwzględnić dane zakładu opieki zdrowotnej, na terenie którego doszło do naruszenia uprawnień chorego.
 • Możliwe jest również złożenie wniosku do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych lub pozwu, aby otrzymać za zaniedbanie lub naruszenie praw pacjenta rekompensatę finansową.