fbpx

Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym pacjentom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny .

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Ludziom

Wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

125 000 zł

pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

Wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych Warszawa

200 000 zł

śmierć pacjenta z winy lekarza

Wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych Warszawa

800 000 zł

pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

Wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

1 200 000 zł

uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

Wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych Warszawa

Odszkodowania za błędy lekarskie bez sądu w 4 prostych krokach

wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Jak uzyskać odszkodowanie w Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?

Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

 • Do zdarzenia medycznego dochodzi w wyniku niezgodnej z aktualną wiedzą medyczną: diagnozy, leczenia, zastosowania leku albo wyrobu medycznego w szpitalu, doszło do zakażenia, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia pacjenta, śmierci pacjenta.
 • Zdarzenie medyczne to inaczej błąd medyczny.

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – Procedura zgłaszania zdarzenia medycznego w 7 krokach:

1. Złożenie wniosku

 • Do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych do komisji właściwej ze względu na siedzibę szpitala. Wniosek musi zawierać informacje na temat zdarzenia, dane pacjenta i dane osoby składającej wniosek (jeśli nie jest to sam pacjent), propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia – maksymalnie wynosi: 100 000 zł za zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta,  300 000 zł w przypadku śmierci pacjenta. 
 • Do wniosku dołącza się: dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku np. kopię dokumentacji medycznej, potwierdzenie uiszczenia opłaty za złożenie wniosku – 200 zł.

2. Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych weryfikuje wniosek pod względem formalnym

 • Wniosek niekompletny lub nienależycie opłacony zwracany jest bez rozpatrzenia osobie, która złożyła wniosek.
 • Kompletny i należycie opłacony wniosek wojewódzka komisja niezwłocznie przekazuje wniosek kierownikowi szpitala i ubezpieczycielowi szpitala, aby przedstawili swoje stanowisko – mają na to 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

3. Komisja ds. Zdarzeń Medycznych – postępowanie

 • Jeśli wniosek był kompletny i należycie opłacony wojewódzka komisja prowadzi postępowanie.
 • W postępowaniu wojewódzka komisja rozpatruje dowody przedstawione przez osobę składającą wniosek oraz kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz inne zgromadzone wyjaśnienia dokumenty, ustalenia i opinie.

4. Wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych 

 • Komisja Wojewódzka do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wydaje orzeczenie o zdarzeniu medycznym albo jego braku, wraz z uzasadnieniem – nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

5. Doręczenie orzeczenia wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

 • Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręcza się: osobie, która złożyła wniosek, kierownikowi podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczycielowi szpitala.

6. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

 • W ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wnioskodawca, kierownik podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczyciel szpitala mogą złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 • Komisja rozpatruje taki wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

7. Wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych – orzeczenie o zdarzeniu medycznym

 • W przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym ubezpieczyciel szpitala, za pośrednictwem wojewódzkiej komisji, w terminie 30 dni od orzeczenia przedstawia wnioskodawcy propozycję odszkodowania i zadośćuczynienia.
 • Jeśli ubezpieczyciel przedstawi propozycję w terminie to osoba, która złożyła wniosek w ciągu 7 dni od dnia otrzymania propozycji do komisji składa za jej pośrednictwem oświadczenie o przyjęciu albo odrzuceniu zaproponowanej kwoty odszkodowania.
 • Jeśli ubezpieczyciel nie przedstawił propozycji w terminie wypłaca odszkodowanie i zadośćuczynienie w wysokości określonej we wniosku.

Jakie są terminy składania wniosków o ustalenie zdarzenia medycznego?

 • Wniosek składa się do Wojewódzkiej Komisji właściwej ze względu na siedzibę szpitala: w przypadku wystąpienia zdarzenia medycznego po 1 stycznia 2012 r.
 • W terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.
 • UWAGA: Nie są rozpatrywane wnioski dotyczące zdarzeń medycznych mających miejsce przed 1 stycznia 2012 r. Wnioski takie są zwracane.

Kto może wystąpić z wnioskiem do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych?

 • Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy – w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a spadkobiercy – w przypadku śmierci pacjenta.

Jak wygląda postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych?

 • Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych zawiesza się w przypadku toczącego się w związku z tym samym zdarzeniem postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny lub postępowania karnego w sprawie o przestępstwo.
 • Nie wszczyna się, a wszczęte umarza w przypadku, gdy w związku z tym samym zdarzeniem prawomocnie osądzono sprawę o odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne albo toczy się postępowanie cywilne w tej sprawie.
 • W przypadku zakończenia postępowania, o którym mowa w pkt 1, postępowanie przed Wojewódzką Komisją podejmuje się z urzędu.

Co powinien zawierać wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego?

 • dane pacjenta: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
 • imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, jeżeli dotyczy
 • imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców, jeżeli dotyczy
 • wskazanie, który ze spadkobierców reprezentuje pozostałych w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
 • adres do doręczeń
 • dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital: firmę, adres siedziby oraz adres szpitala, jeżeli dotyczy
 • uzasadnienie wniosku zawierające uprawdopodobnienie zdarzenia, którego następstwem było zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta oraz szkody majątkowej lub niemajątkowej
 • wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta
 • propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia, nie wyższą niż maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia, która w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych objętych ochroną ubezpieczeniową, wynosi 1 200 000 zł, z tym że w przypadku:
 • zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta – wynosi 100 000 zł,
 • odszkodowanie od szpitala za śmierci pacjenta – wynosi 300 000 zł
 • dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku
 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku śmierci pacjenta oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za złożenie wniosku w wysokości 200 zł
 • potrzebujesz wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego wzór?              ☎ 722 007 220
 • potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego? ☎ 722 007 220

Kto ponosi koszty postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

 • Koszty postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych ponosi: podmiot składający wniosek – w przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego,  podmiot leczniczy prowadzący szpital – w przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym, ubezpieczyciel szpitala – w przypadku nieprzedstawienia propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia.
 • Błędy lekarskie gdzie szukać pomoc?