Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym pacjentom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny .

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Ludziom

odszkodowania za błędy lekarskie bez sądu

125 000 zł

pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

odszkodowania za błędy lekarskie bez sądu

200 000 zł

śmierć pacjenta z winy lekarza

odszkodowania za błędy lekarskie bez sądu

800 000 zł

pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

odszkodowania za błędy lekarskie bez sądu

1 200 000 zł

uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

Odszkodowania za błędy lekarskie bez sądu

Odszkodowania za błędy lekarskie bez sądu w 4 prostych krokach

Odszkodowania za błędy lekarskie bez sądu
Odszkodowania za błędy lekarskie bez sądu
Odszkodowania za błędy lekarskie bez sądu
Odszkodowania za błędy lekarskie bez sądu

Odszkodowania za błędy lekarskie bez sąd, czyli jak uzyskać odszkodowanie w Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

 • Do zdarzenia medycznego dochodzi w wyniku niezgodnej z aktualną wiedzą medyczną: diagnozy, leczenia, zastosowania leku albo wyrobu medycznego w szpitalu, doszło do zakażenia, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia pacjenta, śmierci pacjenta.
 • Zdarzenie medyczne to inaczej błąd medyczny.

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – Procedura zgłaszania zdarzenia medycznego w 7 krokach:

1. Złożenie wniosku

 • Do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych do komisji właściwej ze względu na siedzibę szpitala. Wniosek musi zawierać informacje na temat zdarzenia, dane pacjenta i dane osoby składającej wniosek (jeśli nie jest to sam pacjent), propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia – maksymalnie wynosi: 100 000 zł za zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta,  300 000 zł w przypadku śmierci pacjenta. 
 • Do wniosku dołącza się: dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku np. kopię dokumentacji medycznej, potwierdzenie uiszczenia opłaty za złożenie wniosku – 200 zł.

2. Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych weryfikuje wniosek pod względem formalnym

 • Wniosek niekompletny lub nienależycie opłacony zwracany jest bez rozpatrzenia osobie, która złożyła wniosek.
 • Kompletny i należycie opłacony wniosek wojewódzka komisja niezwłocznie przekazuje wniosek kierownikowi szpitala i ubezpieczycielowi szpitala, aby przedstawili swoje stanowisko – mają na to 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

3. Komisja ds. Zdarzeń Medycznych – postępowanie

 • Jeśli wniosek był kompletny i należycie opłacony wojewódzka komisja prowadzi postępowanie.
 • W postępowaniu wojewódzka komisja rozpatruje dowody przedstawione przez osobę składającą wniosek oraz kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz inne zgromadzone wyjaśnienia dokumenty, ustalenia i opinie.

4. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – orzeczenie 

 • Komisja Wojewódzka do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wydaje orzeczenie o zdarzeniu medycznym albo jego braku, wraz z uzasadnieniem – nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

5. Doręczenie orzeczenia

 • Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręcza się: osobie, która złożyła wniosek, kierownikowi podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczycielowi szpitala.

6. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

 • W ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wnioskodawca, kierownik podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczyciel szpitala mogą złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 • Komisja rozpatruje taki wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

7. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – orzeczenie o zdarzeniu medycznym

 • W przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym ubezpieczyciel szpitala, za pośrednictwem wojewódzkiej komisji, w terminie 30 dni od orzeczenia przedstawia wnioskodawcy propozycję odszkodowania i zadośćuczynienia.
 • Jeśli ubezpieczyciel przedstawił propozycję w terminie to osoba, która złożyła wniosek w ciągu 7 dni od dnia otrzymania propozycji do komisji składa za jej pośrednictwem oświadczenie o przyjęciu albo odrzuceniu zaproponowanej kwoty odszkodowania.
 • Jeśli ubezpieczyciel nie przedstawił propozycji w terminie wypłaca odszkodowanie i zadośćuczynienie w wysokości określonej we wniosku.

Odszkodowania za błędy lekarskie bez sąd – terminy składania wniosków o ustalenie zdarzenia medycznego

 • Wniosek składa się do Wojewódzkiej Komisji właściwej ze względu na siedzibę szpitala: w przypadku wystąpienia zdarzenia medycznego po 1 stycznia 2012 r.
 • W terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.
 • UWAGA: Nie są rozpatrywane wnioski dotyczące zdarzeń medycznych mających miejsce przed 1 stycznia 2012 r. Wnioski takie są zwracane.

Kto może wystąpić z wnioskiem?

 • Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy – w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a spadkobiercy – w przypadku śmierci pacjenta.

Odszkodowania za błędy lekarskie bez sąd, jak wygląda postępowanie przed komisją?

 • Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych zawiesza się w przypadku toczącego się w związku z tym samym zdarzeniem postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny lub postępowania karnego w sprawie o przestępstwo.
 • Nie wszczyna się, a wszczęte umarza w przypadku, gdy w związku z tym samym zdarzeniem prawomocnie osądzono sprawę o odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne albo toczy się postępowanie cywilne w tej sprawie.
 • W przypadku zakończenia postępowania, o którym mowa w pkt 1, postępowanie przed Wojewódzką Komisją podejmuje się z urzędu.

Co powinien zawierać wniosek?

 • dane pacjenta: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
 • imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, jeżeli dotyczy
 • imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców, jeżeli dotyczy
 • wskazanie, który ze spadkobierców reprezentuje pozostałych w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
 • adres do doręczeń
 • dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital: firmę, adres siedziby oraz adres szpitala, jeżeli dotyczy
 • uzasadnienie wniosku zawierające uprawdopodobnienie zdarzenia, którego następstwem było zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta oraz szkody majątkowej lub niemajątkowej
 • wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta
 • propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia, nie wyższą niż maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia, która w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych objętych ochroną ubezpieczeniową, wynosi 1 200 000 zł, z tym że w przypadku:
 • zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta – wynosi 100 000 zł,
 • śmierci pacjenta – wynosi 300 000 zł
 • dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku
 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku śmierci pacjenta oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za złożenie wniosku w wysokości 200 zł

Kto ponosi koszty postępowania przed wniosku o odszkodowania za błędy lekarskie bez sąd?

 • Koszty postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych ponosi: podmiot składający wniosek – w przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego,  podmiot leczniczy prowadzący szpital – w przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym, ubezpieczyciel szpitala – w przypadku nie przedstawienia propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia.
 • Odszkodowania za błędy lekarskie bez sądu