Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym pacjentom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny.

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Ludziom

odszkodowania za błędy medyczne

125 000 zł

pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

odszkodowania za błędy medyczne Warszawa

200 000 zł

śmierć pacjenta z winy lekarza

odszkodowanie za błąd lekarski

800 000 zł

pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

odszkodowanie za błąd medyczny

1 200 000 zł

uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

zadośćuczynienie

Odszkodowania za błędy medyczne w 4 prostych krokach

odszkodowanie za błąd lekarski
odszkodowania za błędy medyczne Warszawa
odszkodowanie za błąd medyczny
błąd medyczny

Zadośćuczynienie pieniężne dla poszkodowanego pacjenta
za ból i cierpienie spowodowane błędem medycznym…

 • Jeżeli pacjent doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu z winy personelu medycznego, przysługuje mu zadośćuczynienie za doznany ból i cierpienie, zarówno fizyczne jak i psychiczne.
 • Jeżeli zaś na skutek błędu medycznego pacjent zmarł, wówczas jego najbliższym przysługuje odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć najbliższego członka rodziny.
 • Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę przysługuje każdej osobie poszkodowanej, która w wyniku błędu medycznego doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, nie ze swojej winy.

Zadośćuczynienie to świadczenie  jednorazowe

 • Przy określaniu świadczenia sąd bierze pod uwagę wszystkie elementy krzywdy łącznie z tymi, które mogą ujawnić się w przyszłości. W przypadkach, gdy krzywdy nie można ustalić w pełnym zakresie, otwarta pozostanie droga do odrębnego przyznania dodatkowej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia. Sytuacja taka ma miejsce, kiedy ujawni się nowa i jednocześnie odrębna krzywda, np.: wystąpienie schorzeń depresyjnych, będących następstwem bólu i osamotnienia po stracie bliskiej osoby.
 • Zadośćuczynienie nie może ulegać podziałom i nie może być wypłacane w formie świadczeń rentowych, czy też okresowych.

Zadośćuczynienie to świadczenie pieniężne

 • Świadczenie to jest sposobem złagodzenia ogółu cierpień po doznaniu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub utracie osoby najbliższej z winy personelu medycznego.
 • Celem świadczenia jest wyrównanie krzywd o charakterze niematerialnym. Doznana krzywda może przejawić się szeregiem negatywnych zjawisk w psychice i dalszej emocjonalnej egzystencji uprawnionego.

Zadośćuczynienie to świadczenie osobiste

 • Świadczenie przynależne jest wyłącznie poszkodowanemu pacjentowi lub uprawnionym najbliższym członkom rodziny zmarłego pacjenta.
 • Roszczenie to  jest ściśle związane z osobą uprawnionego i wraz z jej śmiercią wygasa, nie wchodząc do spadku po niej.

Zadośćuczynienie to świadczenie fakultatywne

 • Świadczenie jest uznaniowe, bowiem sądowi orzekającemu pozostawia się swobodę w przyznaniu i określeniu jego wysokości.
 • Podczas rozprawy cywilnej sąd analizuje każdorazowo wszystkie  okoliczności w danej sprawie i  może uwzględnić, bądź oddalić roszczenie. Przy uwzględnieniu roszczenia wysokość świadczenia zależeć będzie od całokształtu negatywnych skutków w sferze niematerialnej krzywdy – głównie jej rozmiaru i intensywności.
 • W dniu 13 maja 2008 została opublikowana nowelizacja ustawy wprowadzająca do systemu prawnego „nową” instytucję zadośćuczynienia z art. 446 § 4 k.c. Dz. U. z 2008 r., Nr 116, poz. 731. Nowelizacja ta przyniosła korzystne rozszerzenie katalogu świadczeń, dla pośrednio poszkodowanych, należnych z tytułu szkód osobowych o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę służące najbliższym członkom rodziny zmarłego.
 • Osoby, które utraciły najbliższego przed 3 sierpnia 2008 r. również mogą domagać się świadczenia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c. uchwała Sądu Najwyższego z dniu 22 października 2010 r. (sygn. akt III CZP 76/10)

Wysokość zadośćuczynienia

 • Świadczenie za doznaną krzywdę lub śmierć osoby bliskiej musi mieć charakter kompensacyjny tj. wyrównujący poniesioną szkodę.
 • ednorazowe świadczenie, jakim jest zadośćuczynienie musi być wg, ustawodawcy „odpowiednie”.

Co wpływa na wysokość świadczenia?

 • Na wysokość wypłaconego świadczenia z polisy OC lekarza i/lub szpitala wpływa: wiek osoby poszkodowanej, odczuwany ból, cierpienie fizyczne, jak i psychiczne, uciążliwości związane z pobytem w szpitalu i długotrwałą rehabilitacją,  zaburzenia psychiczne i depresja związane z pogorszeniem stanu zdrowia lub utratą osoby bliskiej , trwałość i nieodwracalność skutków zdarzenia medycznego np. trwały uszczerbek na zdrowiu, kalectwo, cierpienia psychiczne, pogorszenie relacji z otoczeniem, brak możliwości wykonywania ulubionego zawodu, brak możliwości uprawiania ulubionego sportu lub hobby, poczucie bycia ciężarem dla najbliższych lub na przykład brak możliwości posiadania potomstwa.

Zadośćuczynienie – kto może je otrzymać?

 • W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie otrzymuje osoba poszkodowana – pacjent.
 • W przypadku śmierci pacjenta zadośćuczynienie otrzymują najbliżsi zmarłego.