fbpx

Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym pacjentom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny .

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Ludziom

odszkodowania za błędy medyczne

125 000 zł

pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

odszkodowania za błędy medyczne Warszawa

200 000 zł

śmierć pacjenta z winy lekarza

odszkodowanie za błąd lekarski

800 000 zł

pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

odszkodowanie za błąd medyczny

1 200 000 zł

uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

błędy lekarskie gdzie szukać pomocy

Odszkodowania za błędy medyczne w 4 prostych krokach

odszkodowanie za błąd lekarski
odszkodowania za błędy medyczne Warszawa
odszkodowanie za błąd medyczny
błąd medyczny

Sąd cywilny, a błąd medyczny. Jak poszkodowani pacjenci mogą skutecznie dochodzić swoich praw w postępowaniu cywilnym?

Sąd cywilny – Odszkodowanie za błąd medyczny

 • Jeżeli doszło do nieprawidłowości podczas udzielania świadczeń medycznych ze strony placówki medycznej lub personelu medycznego, to należy odpowiedzieć sobie na pytanie jakie rodzi to negatywne skutki dla poszkodowanego?
 • Czy działanie personelu medycznego spowodowało u poszkodowanego jakąś dolegliwość, która nie zaistniałyby, gdyby personel zachował się prawidłowo? ( w postaci dysfunkcji niektórych narządów, konieczności prowadzenia dalszego leczenia czy rehabilitacji).
 • Tylko zachowanie, które spowodowało negatywne skutki, rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą.
 • Błędy lekarskie gdzie szukać pomocy?

Sąd cywilny – wybór właściwego pełnomocnika

 • W cywilnym procesie sądowym najważniejszy jest wybór profesjonalnego pełnomocnika, który ma doświadczenie w procesach odszkodowawczych z zakresu błędów medycznych i nie boi się batalii sądowej. Ważne jest, aby adwokat lub radca prawny, który będzie reprezentował poszkodowanego, posiadał wieloletnie doświadczenie i ugruntowaną wiedzę dotyczącą procedur medycznych oraz metod leczenia. W przypadku błędów medycznych nieoceniona jest także współpraca prawnika z biegłymi sądowymi  z różnych dziedzin medycznych.
 • Obecnie spośród licznych firm prawniczych i kancelarii odszkodowawczych wiarygodną i godną polecenia firmą zajmującą się uzyskiwaniem najwyższych odszkodowań za błędy medyczne i błędy przy porodzie jest Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych. Prawnicy Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych odnoszą liczne sukcesy i skutecznie wygrywają najwyższe odszkodowania dla osób poszkodowanych w wyniku błędów medycznych, błędów przy porodzie i naruszeń praw pacjenta w całej Polsce.

Zawezwanie do zapłaty

 • Postępowanie cywilne o odszkodowanie za błąd medyczny rozpoczyna się od wezwania do zapłaty szpitala i jego zakładu ubezpieczeń. W trakcie postępowania zakład ubezpieczeń przekazuje dokumentację medyczną do swoich biegłych lekarzy, celem oceny zasadności zgłaszanych roszczeń i podejmuje decyzję o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania za błąd medyczny.
 • Codzienna praktyka pokazuje, że w większości przypadków placówki medyczne odpowiedzialne za błąd medyczny lub zaniedbanie medyczne nie uznają swojej odpowiedzialności i na wezwanie do zapłaty odpowiadają odmownie.
 • Jeżeli zatem, mimo negocjacji ze szpitalem i ubezpieczycielem, spotkamy się z odmową przyznania świadczeń odszkodowawczych lub wysokość tych świadczeń nie okaże się być satysfakcjonująca, sprawę należy skierować na drogę cywilnego postępowania sądowego.

Sąd cywilny – co to jest pozew?

 • Pozew to pismo rozpoczynające postępowanie cywilne, w którym zawiera się żądania poszkodowanego względem strony przeciwnej.
 • Pozew to niezwykle ważne pismo procesowe. Osoba przygotowująca pozew: radca prawny albo adwokat przygotowuje go ze szczególną starannością. Przy obecnie obowiązujących przepisach proceduralnych istotne jest bowiem podniesienie wszystkich twierdzeń i dowodów dla ich poparcia już w treści pozwu. Błędy w złożonym pozwie mogą skutkować nawet utratą możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Sąd cywilny – przygotowanie pozwu

 • Najważniejsze przy konstruowaniu i pisaniu pozwu jest: wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za błąd medyczny,  dokładne wskazanie doznanej szkody i określenie trwałego uszczerbku na zdrowiu, ustalenie kto jest odpowiedzialny za wyrządzoną szkodę.
 • W sprawach o odszkodowanie za błąd lekarski, należy zawsze zastanowić się przeciwko komu zostanie skierowany pozew tj. czy przeciwko wyłącznie ubezpieczycielowi, czy także przeciwko szpitalowi, a może i lekarzom?
 • Aby ustalić podmiot odpowiedzialny należy uważnie przeanalizować całą dokumentację medyczną. Na tej podstawie możliwe jest wskazanie podmiotu odpowiedzialnego. Trzeba wiedzieć dokładnie kogo pozwać, gdyż pozwanie nie tej osoby lub instytucji spowoduje oddalenie powództwa, a dodatkowo sąd może obciążyć kosztami sądowymi poszkodowanego.
 • Aby określić szkodę w postaci błędu medycznego i jej rozmiar konieczne jest przeanalizowanie pełnej dokumentacji medycznej. W tym celu niezbędna jest konsultacja pełnomocnika z biegłym sądowym. W oparciu o analizę medyczną pełnomocnik ustala związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy zaistniałym błędem medycznym, a stanem zdrowia poszkodowanego. Zadaniem pełnomocnika jest również gromadzenie wszelkich dowodów na udowodnienie swoich twierdzeń.
 • W pozwie cywilnym można wnioskować o: zadośćuczynienie, odszkodowanie (  zwrot kosztów leczenia, które zostały dotychczas poniesione przez poszkodowanego ), rentę na zwiększone potrzebyrentę z tytułu utraty widoków na przyszłość, utraty zdolności do pracy, pogorszenia sytuacji materialnej.
 • Nie należy także zapominać o dowodach na poparcie pozwu. Najlepiej, jeśli poszkodowany dysponuje dowodem w postaci z zeznań świadków. Świadkiem może być osoba, która bezpośrednio widziała się z poszkodowanym w szpitalu, odwiedzała go lub rozmawiała z lekarzami o stanie zdrowia chorego.

Sąd cywilny – koszty postępowania sądowego

 • Składając pozew do sądu poszkodowany musi uiścić opłatę od pozwu oraz opłacić wydatki toczącego się postępowania. Koszty sądowe składają się zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w postępowaniu cywilnym (w skrócie – KSCU): opłaty sądowe i wydatki.
 • Opłata sądowa jest w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł wartości dochodzonej kwoty.
 • Wydatki ponoszone w trakcie toczącego się postępowania to: opinie biegłych, koszty oględzin itp. W sprawach o błędy lekarskie podstawowym dowodem są opinie biegłych lekarzy. Ceny takich opinii wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych.
 • W przypadkach odszkodowań za błędy medyczne opłata sądowa oraz wydatki są zazwyczaj wysokie. Warto zatem, aby pełnomocnik złożył wniosek, w imieniu osoby poszkodowanej, o zwolnienie z kosztów sądowych.  Sąd zadecyduje czy faktycznie sytuacja materialna poszkodowanego uzasadnia zwolnienie go z kosztów w sprawie o odszkodowanie za błąd medyczny. Wniosek należy bardzo szczegółowo przygotować i dobrze umotywować.
 • Na podstawie wniosku sąd może w części lub w całości zwolnić poszkodowanego z opłaty sądowej (art. 100 ust. 2 i art. 101 KSCU).

W toku procesu

 • Po tym, jak sprawa trafi do sądu, pozew przesyłany jest do drugiej strony. Szpital lub jego ubezpieczyciel musi się do niego ustosunkować. W toku procesu następuje wymiana argumentacji pomiędzy stronami w pismach sądowych wnoszonych za zgodą sądu oraz w toku rozpraw.
 • W trakcie rozprawy sąd przeprowadza dowody. Nierzadko w takich sprawach przesłuchiwani są świadkowie, np. bliscy osoby poszkodowanej, którzy się nią opiekowali podczas leczenia.
 • Istotnym dowodem jest sama dokumentacja medyczna oraz opinie biegłego powołanego przez sąd. Biegły sadowy jest niezależnym lekarzem, który wydaje opinię na zlecenie sądu w wąskiej specjalizacji.
 • Wynik sprawy zależy w dużym zakresie od pozytywnej lub negatywnej opinii biegłych sądowych. Rolą pełnomocnika na tym etapie będzie odpowiednie sformułowanie pytań do biegłych oraz ewentualnych zarzutów do jego opinii. Bardzo ważne jest, aby opinie zostały przygotowane we współpracy z osobami posiadającymi fachową wiedzę medyczną.
 • Sąd cywilny – czas trwania procesu O długości procesu sądowego decyduje charakter, skomplikowanie i specyfika sprawy. Sprawy, których przedmiotem jest błąd lub zaniedbanie medyczne, kończą się średnio po dwóch, trzech latach. Zakończone sukcesem gwarantują jednak nie tylko znaczące zadośćuczynienie, ale także rentę, która jest świadczeniem bezterminowym.